1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách aquaparku a
musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Provozovatelem zařízení Aquaparku Kladno je společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818,
272 04 Kladno.
Aquapark Kladno je provozován nepřetržitě po celý rok a má dvě provozně oddělená zařízení :
a. plavecký bazén 25 m x 12,5 m,
b. pavilon vodních atrakcí .
Pro provoz jednotlivých zařízení aquaparku je závazný jejich rozvrh, který vymezuje rozdělení provozních
hodin mezi organizace a veřejnost.

2. VSTUP DO AQUAPARKU KLADNO

Vstup do aquaparku je povolen pouze v určené provozní době s platným elektronickým čipem (děti do 3 let v
doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let), který si návštěvník zakoupí na pokladně na předem určenou
dobu (jednorázový vstup), nebo permanentkou (vstup omezen výší kreditu). Pokladna aquaparku se otevírá 5
minut před zahájením provozu pro veřejnost a končí 30 min. před koncem provozních hodin.
Vstup do prostor aquaparku pro smluvní organizace je povolen ve stanovených vyčleněných hodinách. Vstup
se povoluje na základě platné smlouvy. V této době nebudou do smluvně dohodnutých prostor vpuštěni jiní
návštěvníci.
Vstupem do prostoru aquaparku se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je
povinen toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných zaměstnanců aquaparku.
Dětem mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let. Doprovod je
po celou do bu pobytu za dítě odpovědný.
Při naplnění kapacity aquaparku se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst
odchodem některých z návštěvníků (informace o počtech návštěvníků je na světelném panelu ve vstupní
hale).

3. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Před vstupem do zařízení aquaparku v hodinách pro veřejnost si musí každý návštěvník zakoupit vstupenku
(čip) a projde turniketem.
Návštěvníci se převlékají v šatnách a oděv odkládají pouze na místech k tomu určených (skříňka se zamyká
pomocí čipu). Za věci uložené mimo tyto místa provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
Cenné předměty (hodinky, šperky, mobilní telefony, peněžní obnosy apod.) si mohou návštěvníci uschovat
v trezorkách za recepcí, neboť za tyto věci odložené mimo trezorky v případě jejich ztráty nenese provozovatel
odpovědnost.
Každý návštěvník je povinen :
o mít čisté plavky, ručník a mýdlo,
o před vstupem do bazénu se u mýt mýdlem a osprchovat se bez plavek,
o uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele,
o šetřit zařízení aquaparku, neplýtvat vodou a dodržovat základní hygienické zásady,
o před vstupem ze sprch do šaten se osušit.
Vstup do plaveckého bazénu a pavilónu atrakcí je všem návštěvníkům včetně dětí každého věku z hygienických
důvodů povolen pouze v plavkách.
Každý návštěvník je osobně odpovědný za svévolné poškození a znečištění zařízení aquaparku a je povinen
škodu uhradit.

Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným
úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a
nedodržováním návštěvního řádu a jednotlivých provozních řád aquaparku.
Prostory vyhrazené dětem mohou využívat jen děti předškolního věku.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v aquaparku
pobývat.
Úraz či jinou mimořádnou událost je každý návštěvník povinen ihned oznámit plavčíkovi aquaparku. Základní
ošetření provede plavčík, který v případě nutnosti přivolá lékařskou pomoc. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů
(u plavčíka).

4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PROSTORÁCH AQUAPARKU

Všem zákazníkům je zakázáno:
kouřit ve všech prostorách aquaparku,
vcházet do prostor a míst určených druhému pohlaví,
běhat okolo bazénu, srážet a strkat druhé osoby, skákat z podélných stran bazénu, vzájemně se potápět a
cákat na jiné návštěvníky,
vstupovat na bazén se žvýkačkou,
volat o pomoc bez příčiny, neoprávněně používat záchranné pomůcky a předměty p rvní pomoci,
znečišťovat vodu jakýmkoli způsobem,
znečišťovat prostory aquaparku odpadky,
holení, stříhání nehtů a provádění pedikúry ve všech prostorách aquaparku,
vnášet do aquaparku skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků,
konzumovat potraviny a nápoje v celém aquaparku vyjma míst tomu určených ,
používat nafukovací čluny, lehátka, balony a kruhy, dále pak ploutve, puky a ostatní druhy míčů,
fotografování a pořizování obrazových záznamů,
máchání, praní a jiné namáčení prádla (oblečení) apod.

5. ZÁKAZ VSTUPU DO AQUAPARKU KLADNO

Do aquaparku není povolen vstup:
osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity,
vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům střevních chorob,
osobám nacházejících se ve zvýšeném zdravotním dozoru (karanténě) pro výskyt infekčního onemocnění v
jejich blízkém okolí,
osobám zahmyzeným, znečištěným, opilým nebo pod vlivem toxických látek,
osobám bez potřebného minimálního vybavení ke koupání (čisté plavky, čistý ručník, mýdlo),
psům, kočkám a jiným zvířatům.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele i pro všechny návštěvníky aquaparku.
Porušení tohoto návštěvního řádu může být posuzováno jako přestupek.
Z aquaparku bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků
provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takovém případě
aquapark na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena Městské policie nebo Policie ČR.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 30. ledna 2004.